bootstrap4基础页面
web Bootstrap4 2019-11-26 1452 0
关于本站

“最难不过坚持”

本人承接扒站仿站,php网站维护,病毒查杀,网站编辑,网站改版,html制作

有需要网站维护,改版,病毒查杀,网站编辑,网站备案,html制作等相关的工作可以联系我。
本人有多年相关工作经验,也可提供免费咨询,交个朋友。
有需要探讨问题的朋友,也可以加我微信,共同探讨!
微信:15011482830 QQ:408917339

4005292 2343 35
文章标签更多
ThinkPHP (240)
Mysql (48)
DedeCms (33)
jQuery (58)
证件照 (1)
setInc (4)
setDec (4)
onclick (5)
打开边栏(ESC) 关闭边栏(ESC)
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-cn">
  <head>
    <meta name="generator"
    content="HTML Tidy for HTML5 (experimental) for Windows https://github.com/w3c/tidy-html5/tree/c63cc39" />
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css"
    integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous" />
		<!-- 默认不包括图标,使用图标需引入font-awesome -->
		<link rel="stylesheet" href="https://code.z01.com/boot/dist/css/font-awesome.min.css" >
    <!-- 自定义css -->
		<link rel="stylesheet" href="css/css.css" />
		<!-- 不同屏幕大小下的css -->
		<link rel="stylesheet" href="css/media.css" />
    <title>Hello, world!</title>
  </head>
  <body>
	<h1>Hello, world!</h1>
  <!-- Optional JavaScript -->
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
  integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script> 
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"
  integrity="sha384-UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="anonymous"></script> 
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"
  integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"></script>
	</body>
</html>

20200408

Bootstrap4.4.1

<!doctype html>
<html lang="zh-cn">
<head>
<!-- Required meta tags -->
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Hello, world!</title>
<!-- Bootstrap CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">

<link rel="stylesheet" href="css/css.css">
<link rel="stylesheet" href="css/media.css">
</head>
<body>
<div class="container">
 <div class="row">
  <div class="col-sm">
   三分之一空间占位
  </div>
  <div class="col-sm">
   三分之一空间占位
  </div>
  <div class="col-sm">
   三分之一空间占位
  </div>
 </div>
</div>

<!-- Optional JavaScript -->
<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha384-UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>

版权声明:本篇文章来源于网络。 来源链接

相关推荐
Bootstrap4中popper.min.js的作用
Bootstrap4 | 2020-05-27 10591
popper.min.js 用于设置弹窗、提示、下拉菜单,是第三方插件,目前 bootstrap.bundle.min.js 已经包含了 popper.min.js。 <script src="bootstrap-4.4.1/js/popper.min.js" ></script> <script s...
Bootstrap4 .ml-auto元素居右.mr-auto元素居左
Bootstrap4 | 2019-11-25 6264
Bootstrap4 导航栏元素居右 Bootstrap 4正解: .ml-auto元素居右 .mr-auto元素居左
评论:0条
评论加载中...
发表评论